เกี่ยวกับเรา

บริษัท Wonderful Journey จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดำเนินธุรกิจเป็น travel agency และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08269 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดทัวร์นำเที่ยวทั่วโลก จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการจัดกรุ๊ปทัวร์ตามความต้องการ

ข้อมูลบริษัท

  • ทุนจดทะเบียน 5,000,000 ล้านบาท
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ O1O5559042543 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ O1O5559042543 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/08269 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ O1O5559042543 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

ใบประกอบการและเอกสารต่าง

บริษัท Wonderful Journey จำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง